สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012

สูจิบัตร 26 ก.พ. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์ ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวศินี/คุณมนัสวี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น :   ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด
ขอพระวิญญาณสถิต ลำธาร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 5:1-18” คุณสุมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “เราพบพระเยซูคริสต์”
เทศนา
: น้ำกระเพื่อม  “ยอห์น 5:1-18”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“เราขอนมัสการพระองค์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *