สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012

สูจิบัตร 1 เม.ย. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 เมษายน ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม
: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอัจฉรา/คุณหยางเอินซิ่น      
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพีรวิชญ์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์/คุณพรพรรณา 
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวลี่เหมย

อธิษฐาน : เผื่อ “ซีเรีย”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ เวลานี้ เชิญพระวิญญาณ
ใคร่ครวญพระวจนะ
:“ฮีบรู 4:16”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ฮีบรู 4:14-16” คุณอัจฉรา/คุณหยางเอินซิ่น
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “Jesus Lights the Way”                                                
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวลี่เหมย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู”
เทศนา
: “พระเยซู มหาปุโรหิต” (ฮีบรู 4:14-16)  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                          
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *