วันอังคารที่ 3 เมษายน ยอห์น 19:28-37 “แทงสีข้าง”

ในข้อ 34 บันทึกว่า “โลหิตกับน้ำไหลออกมาทันที” สิ่งนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญทางการแพทย์ เพราะการที่เลือดแข็งตัว และแยกออกจากน้ำ จะเกิดขึ้นเมื่อคนๆ นั้นเสียชีวิตแล้วเท่านั้น ซึ่งนั้นหมายความว่า พระเยซูคริสต์สิ้นลมหายใจแล้ว

Q1 ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์กลับตอบว่า “สำเร็จ” แล้ว ทำไมพระองค์จึงพูดเช่นนั้น?
Q2 “…เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อ” (ข้อ 35) “การตายบนไม้กางเขน” และ “คำพยากรณ์” ในข้อ 36-37 ช่วยให้คุณเห็นถึงแผนการแห่งความรอดของพระเจ้ามีในพระเยซูคริสต์ สำหรับชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *