วันพุธที่ 11 เมษายน กิจการ 8:26-40 “การตัดสินใจ”

การกลับใจไม่ได้เป็นแค่การรู้เรื่องราวความรอด และข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของ “การตัดสินใจ” และพร้อมที่จะเปิดเผยให้กับทุกๆ คนได้รับรู้ว่า เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า

Q1 หลังจากที่ฟีลิปได้อธิบายข้อความในพระคัมภีร์ที่เล็งถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ให้ขันทีชาวเอธิโอเปียฟัง มีสิ่งใดที่ยืนยันว่าขันทีชาวเอธิโอเปียได้มีความเชื่อในพระเยซู และต้องการกลับใจใหม่?
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสามารถทำให้ผู้คนที่อยู่รอบๆ ชีวิตของคุณได้รู้ว่า คุณได้ “กลับใจ” และ “ตัดสินใจ” เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว? และถึงเวลาหรือยังที่คุณควรจะรับบัพติสมา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *