สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012

สูจิบัตร 29 เม.ย. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 เมษายน ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสุมล/คุณภัทรพร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ :                                           
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:พระคุณพระเจ้า จิตวิญญาณข้ากระหาย
พระเจ้าเที่ยงแท้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 43:5-8” คุณฑิฆัมพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “นับพระพร”
เทศนา
: กลับสู่พระสิริของพระเจ้า “อิสยาห์ 43:5-8” อ.มาร์ค แซนด์ลิน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *