วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม นางรูธ 2:14-23 “เปลี่ยนไป?”

ความดีงามของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง ความรักของพระองค์เป็นของใหม่เสมอในทุกเวลาเช้า ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงพระลักษณะของพระเจ้าได้ แม้แต่ความคิด และประสบการณ์ชีวิตของเรา

Q1 จากคำพูดของนาโอมีถึงพระเจ้าในข้อ 20 กับคำพูดของเธอที่พูดถึงพระเจ้าในบทที่ 1 ข้อ 20-21 มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้มุมมองต่อพระเจ้าของนางนาโอมีเปลี่ยนไป?
Q2 “พระกรุณาของพระองค์ไม่เคยขาดจากผู้ที่มีชีวิตอยู่หรือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว” หนุนใจคุณอย่างไรในการยึดมั่นในความเชื่อ ในความรักของพระเจ้า แม้จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหรือเรื่องราวที่คุณไม่เข้าใจก็ตาม?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *