วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม มัทธิว 7:24-29 “สิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ I”

เรื่องราวชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้ถูกบันทึกในหนังสือพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) ช่วยเราให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง “คนที่เป็นเจ้าของสิทธิอำนาจ” กับ “คนที่ได้รับมอบให้มีสิทธิอำนาจ” อย่างชัดเจน

Q1 คุณคิดว่า อะไรคือความเหมือน / แตกต่าง ระหว่าง “คำสอนของพระเยซู” “คำสอนของธรรมาจารย์” และ“สิทธิอำนาจ”? (ดูมัทธิว 3:17 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง “สิทธิอำนาจ” “การอัศจรรย์ใจ” และ “ประพฤติตาม”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *