สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012

สูจิบัตร 27 พ.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย             
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ

เชิญชวนนมัสการ :                                       
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: จอมโยธา ร่างกายของฉันคือพระวิหาร  รักวิเศษ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 พงศ์กษัตริย์ 3:3-28” คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: พระเจ้าทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่
เทศนา
: ซาโลมอน  “1 พงศ์กษัตริย์ 3:3-28” อ.แซมมิว ลี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : เวลานี้  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *