วันพุธที่ 13 มิถุนายน มัทธิว 16:21-28 “คิดอย่างเปโตร”

เปโตรเป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นคนที่จริงใจ คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น และในเหตุการณ์ตอนนี้เปโตรก็แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อพระเยซู ไม่อยากที่จะเห็นพระเยซูคริสต์ต้องถูกประหารชีวิต แต่สิ่งที่ได้รับกลับจากพระเยซูคริสต์คือ พระองค์ตำหนิว่า ตัวเขาคิดอย่างคน ไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า

Q1 พระเยซูได้อธิบายให้เห็นถึง “ความคิดอย่างพระเจ้า” อย่างไร? (ข้อ 24-28)
Q2 คุณอาจจะมีความคิดของคุณเองในการดูแลจัดการชีวิตของคุณในเรื่องต่างๆ แต่อย่าลืมที่จะถามตัวเองเสมอๆ ว่า ความคิดของคุณ เป็นความคิดของพระเจ้าด้วยหรือเปล่า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *