สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012

สูจิบัตร 24 มิ.ย. 2012
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า

ประจำวันอาทิตย์ที่
: 24 มิถุนายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์                               
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณณัฐฐิติชญา/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอภิรดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณคเณศร์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์/คุณดิเรกเชิญชวนนมัสการ : ยอห์น 4:23-24
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:ราชาแห่งดวงใจ ซ่อนข้าไว้ หมดทั้งชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “มาระโก 7:31-37” คุณอภิรดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณคเณศร์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: พักพิงในพระเจ้า
เทศนา
: เอฟฟาธา “มาระโก 7:31-37” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
:ราชาแห่งดวงใจ  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *