วันอังคารที่ 26 มิถุนายน อพยพ 35:30-36:1 “ความรู้ และความสามารถ”

การทำงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามามีส่วนในทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงจำเป็นจะต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง โมเสสเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ใช้คนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน เพราะสิ่งนี้ทำให้ชีวิตการทำงานของเขามีความสุขมากขึ้น

Q1 ทำไมพระเจ้าต้องมอบทั้ง “สติปัญญา” “ความเข้าใจ” และ “ความรู้ (ความสามารถ) ในช่างฝีมือ” กับเบซาเลลและโอโฮลีอับ?
Q2 ทบทวนถึงความรู้ ความสามารถที่คุณไม่มี วางแผนที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านนั้นๆ และอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะประทานความสำเร็จ และความสุขในการทำงาน / การเรียนในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *