วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม ยอห์น 19:7-11 “พระคัมภีร์”

พระเจ้าทรงนำคนของพระองค์ในหลากหลายรูปแบบ แต่การทรงนำที่ชัดเจนที่สุด คือ การทรงนำผ่านทางพระคัมภีร์ จนมีคนกล่าวไว้ว่า  พระคัมภีร์ คือ คู่มือสำหรับการดำเนินชีวิตของเราทั้งในวันนี้ และอนาคต

Q1 คำว่า “รอบคอบ” “ฟื้นฟู” “แน่นอน” “มีปัญญา” “ถูกต้อง” “เปรมปรีดิ์” “บริสุทธิ์” “กระจ่างแจ้ง” “สะอาด” “ถาวร” “สัตย์จริง” “ชอบธรรม” “มากกว่า” “หวานกว่า” ช่วยให้คุณเข้าใจถึงการทรงนำของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์อย่างไร?
Q2 อ่าน 2 ทิโมธี 3:16-17 คุณคิดว่า พระเจ้าจะทรงนำคุณให้เป็น “คนของพระเจ้าแบบไหน”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *