วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม กาลาเทีย 2:1-10 “ผู้ร่วมงาน”

แม้ว่า เปาโลจะได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าโดยตรงให้ประกาศข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติ แต่ท่านก็มีความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับอัครฑูตคนอื่นๆ ท่านจึงขึ้นไปเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องที่กรุงเยรูซาเล็ม

Q1 คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ยากอบ กับเคฟาส (เปโตร) และยอห์น ซึ่งเป็นผู้นำหลักในกรุงเยรูซาเล็มยอมรับเปาโลในฐานะของผู้ร่วมงาน? (ดูข้อ 2, 7, 8, 9 ประกอบ)
Q2 คุณก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานในการประกาศข่าวประเสริฐ คิดถึงคนที่คุณจะชวนมาในสัปดาห์ประกาศวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม อธิษฐานเผื่อรายการวันนั้น และการชวนคนที่คุณรู้จักมาโบสถ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *