สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2012

สูจิบัตร 22 ก.ค. 2012

國語部程序表 二0一二年七月廿二日
รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสกา
ผู้นำประชุม
: คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณคเณศร์/คุณภูมินทร์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชนมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ : สดุดี 134:1-3
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: มานี่เป็นเวลานมัสการ
ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา อีกครั้ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 130:1-8” คุณวรทัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้าจะรักและบูชา”                                            
เทศนา
: กลับมาคนเดียว “ลูกา 17:11-19” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ข้าผจญทุกสิ่ง” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *