วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม สดุดี 103:7-8 “สัตยซื่อ”

ผู้เขียนได้ใช้ภาพในอดีตที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสให้นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์  รวมถึงเหตุการณ์ในถิ่นทุรกันดาร แม้ว่าอิสราเอลจะหันหลังให้พระเจ้าหลายครั้งหลายครา แต่พระเจ้าก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก

Q1 คำว่า “ทรงพระกรุณา” “มีพระคุณ” “กริ้วช้า” และ “อุดมด้วยความรักมั่นคง” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการที่เรารู้ว่า “พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ”
Q2 พิจารณาดูว่า “พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ” อย่างไรในชีวิตของคุณ  อธิษฐานสรรเสริญพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *