สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2012


สูจิบัตร 29 ก.ค. 2012

國語部程序表 二○一二年七月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตร                    
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณสุมล/คุณจำเริญเชิญชวนนมัสการ :                                           
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา
เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ สันติสุขของพระคริสต์ พระเจ้ายิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 1:3-10” คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
เทศนา
: ยิ่งกว่าโชคดี  “เอเฟซัส 2:8-10” อ.อรรถสิทธิ์ ชำนาญเอื้อ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : เพราะพระองค์ทรงอยู่  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *