วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 31:2-21 “วิหารของพระเจ้า”

เฮเซคียาห์ไม่เพียงแต่หนุนใจประชาชนให้กลับมาหาพระเจ้าเท่านั้น ท่านยังจัดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการในพระวิหารของพระเจ้า รวมทั้งการแบ่งงานต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีการขึ้นทะเบียน และแบ่งเวรกันทำหน้าที่ในแต่ละวัน เพราะปุโรหิตและเลวีเองก็ละเลยที่จะทำหน้าที่ของตนเองอย่างสัตย์ซื่อ

Q1 ประชาชน ปุโรหิต และเลวี ตอบสนองต่อการเข้ามาจัดการของเฮเซคียาห์ในเรื่องพระวิหารอย่างไร? (ดูข้อ 5, 6, 10, 12, 15, 18)
Q2 ถ้าคุณมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร คุณรับใช้ด้วยท่าทีอย่างไร? ถ้าคุณยังไม่มีโอกาสร่วมรับใช้ คุณอยากมีส่วนร่วมรับใช้ในด้านใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *