สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012

สูจิบัตร 12 ส.ค. 2012

國語部程序表二○一二年八月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 12 สิงหาคม ค.ศ. 2012  เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน                  
ผู้นำประชุม
: คุณวิชัย
ผู้อ่านพระวจนะ
: อ.เหอจื้อผิง                         
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย     
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวิชัย อธิษฐาน :                                                
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระบิดาเรารัก
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู

ใคร่ครวญพระวจนะ
: “ปัญญาจารย์ 12:1”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่”
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 19:28-29; วิวรณ์ 14:13”  อ.เหอจื้อผิง
เทศนา
: “รวมใจ อยู่เพื่อพระคริสต์” (ฟิลิปปี 3:4-16)  อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ข้าต้องการพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *