สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2012

สูจิบัตร 26 ส.ค. 2012

國語部程序表二○一二年八月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 สิงหาคม ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวศินี/คุณมนัสวี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ                
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์เชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ร่างกายของฉันคือพระวิหาร เปลี่ยน ข้าจะรักและบูชา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 7:7-12”  คุณนฤมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”                                       
เทศนา
: เพราะเหตุถ้อยคำนี้  “มาระโก 7:24-30” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
“รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ) 
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *