สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012

สูจิบัตร 30 ก.ย. 2012

國語部程序表二○一二年九月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 30 กันยายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณอภิทาน
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณศิลดา/คุณวิภาวัลย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวรีรัตน์               
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
ที่บนกางเขน ลำธาร เรานมัสการ พระองค์บริสุทธิ์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มาระโก 5:1-20”  คุณรพีพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวรีรัตน์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “รักวิเศษ”                                                 
เทศนา
: จงกลับไปหาพวกพ้องของเจ้า “มาระโก 5:1-20” อ.ชาติชาย จารุวาที
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ขอให้ตาของข้าเห็น” “ที่กางเขน ที่กางเขน”
“เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่”
  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *