สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2012

สูจิบัตร 28 ต.ค. 2012

國語部程序表 二○一二年十月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสุมล/คุณภัทรพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ              
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา
เชิญชวนนมัสการ
:                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: มานี่เป็นเวลานมัสการ
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ชั่วชีวี อยู่ในพระทัยพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 โครินธ์ 4:7-18”  คุณฑิฆัมพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”                                         
เทศนา
: ความอ่อนแอ-ความหวังใจ “2 โครินธ์ 12:1-10” อ.ชวลิต นวจองพันธ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พักพิงในพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *