สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2012

สูจิบัตร 16 ธันวาคม 2012

國語部程序表 二○一二年十二月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 16 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณภัทรพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย             
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ : อิสยาห์ 9:6-7”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
เราทั้งสามคือพวกโหรา คริสตมาสเป็นเวลา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 1:46-56” คุณพรพรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอเชิญท่านผู้วางใจ”                                         
เทศนา
: เพลงสรรเสริญของมารีย์ “ลูกา 1:46-56” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :   “ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *