สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012

สูจิบัตร 23 ธันวาคม 2012

國語部程序表 二○一二年十二月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  23 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เวลา :  9:30 น.

ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงพร/คุณหลี่ชิงชิง
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :   คุณนงค์ลักษณ์/คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสมสิริ คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่นมัสการด้วยเพลงสั้น : เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ พระคุณพระเจ้า
พระองค์จากบัลลังก์และมงกุฎราชา
เชิญชวนนมัสการ : “อิสยาห์ 9:6”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 2:21-38”  คุณดวงพร/คุณหลี่ชิงชิง
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : 信徒齊來歌唱
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอเชิญท่านผู้วางใจ”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย Born Is the Light of the World
เทศนา : สำเร็จตามคำทำนาย  “ลูกา 2:21-38” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :   “ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
รายการแสดงของชั้นรวีวารศึกษา
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *