สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013

สูจิบัตร 27 มกราคม 2013

國語部程序表 二○一二年一月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 มกราคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย :คุณวันดี/คุณณิชา (ลูกปลา)
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์/คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ : สดุดี 133:1-3; สดุดี 134:1-3”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ ทุกวันเวลา ยกมือของท่าน พระสิริ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: สดุดี 139: 1-18” คุณวรทัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สมควรคู่คำสรรเสริญ”
เทศนา : เป้าหมายฝ่ายวิญญาณ “เอเฟซัส 1:1-4” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *