สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013

สูจิบัตร 20 มกราคม 2013

國語部程序表 二○一二年一月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 มกราคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย :คุณวศินี/คุณมนัสวี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ จิตวิญญาณข้ากระหาย พระเจ้ายิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 ยอห์น 1:1-4” คุณวรวดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้าผจญทุกสิ่ง”
เทศนา : การสามัคคีธรรม “1 ยอห์น 1:1-4” คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *