สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013

สูจิบัตร 24 กุมภาพันธ์ 2013

國語部程序表 二○一二年二月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรรณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:บัญญัติรัก ข้ารับการไถ่ โลหิตพระคริสต์ ซ่อนข้าไว้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: เอเฟซัส 2:1-10” คุณพรรณี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบคุณพระเยซู”
เทศนา : รอดโดยพระคุณและความเชื่อ “เอเฟซัส 2:1-10” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เชื่อและฟังคำ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *