วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เนหะมีย์ 1:5-11 “คำอธิษฐาน”

เนหะมีย์ได้อดอาหารและคุกเข่าลงกับพระเจ้าเพื่ออธิษฐานเผื่อพี่น้องชาวยิวและสภาพของกรุงเยรูซาเล็ม รวมทั้งสารภาพบาปของชนชาติอิสราเอลที่ได้กบฏกับพระเจ้า ละทิ้งพระองค์จนต้องมาตกอยู่ในสภาพของเชลยในเวลานี้ และจบลงด้วยการร้องขอให้พระเจ้าฟังเสียงคำอธิษฐานและประทานความสำเร็จตามที่ขอ (ข้อ 11)

Q1 คุณคิดว่า พระลักษณะต่างๆ ของพระเจ้าที่เนหะมีย์ได้บรรยายไว้ในคำอธิษฐานของเขา (สังเกตคำต่างๆ ใน ข้อ 5, 6, 8, 9, 10) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเนหะมีย์ในพระเจ้าอย่างไร?
Q2 ฟีลิปปี 4:6 กล่าวไว้ว่า “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ” ใช้เวลานี้อธิษฐานฝากเรื่องที่คุณกังวลไว้กับพระเจ้า และเชื่อมั่นในพระองค์เหมือนที่เนหะมีย์เชื่อมั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *