สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2013

สูจิบัตร 17 มีนาคม 2013

國語部程序表二○一三年三月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 17 มีนาคม ค.ศ. 2013 เวลา :  9:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณสุขุม/คุณภีรพรรณ
ผู้นำประชุม : คุณสุขุม/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา/คุณหลี่ชิวลี่
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม :  คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหยางเอินซิ่นนมัสการด้วยเพลงสั้น : ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่ นับพระพร ความรักพระคุณ
ใคร่ครวญพระวจนะ : “วิวรณ์ 3:20”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “1 ยอห์น 2:3-6” คุณณิชา/คุณหลี่ชิวลี่
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหยางเอินซิ่น
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :“ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำหน้า”
เทศนา : “คนคุ้นเคย”  (1 ยอห์น 2:1-6)  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *