สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013

สูจิบัตร 24 มีนาคม 2013

國語部程序表二○一三年三月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 24 มีนาคม ค.ศ. 2013 เวลา :  9:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :  อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะคุณขวัญเนตร/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม :  คุณวรรณิษา/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเฉินเฉาจิ้ง นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ พระเยซูพระผู้ไถ่  คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ
ใคร่ครวญพระวจนะ : “สุภาษิต 20:22”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 5:38-42” คุณขวัญเนตร/คุณจ้าวเจวียน
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเฉินเฉาจิ้ง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : “กฎแห่งการตอบแทนของพระคริสต์”  (มัทธิว 5:38-42) อ.ไพรสนธิ์/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าต้องการพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *