วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน ลูกา 19:45-48 “ชำระพระวิหาร”

ในบทที่ 19:29 ลูกาได้เริ่มบันทึกการเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู จนกระทั่งถึงความมรณาบนไม้กางเขน และการเป็นขึ้นมาจากความตาย เรื่องราวที่ลูกาบันทึกส่วนใหญ่จะเกิดในธรรมศาลา และพระวิหารเป็นหลัก รวมทั้งมีคำพยากรณ์ถึงการถูกทำลายของพระวิหาร และกรุงเยรูซาเล็ม การเสด็จกลับมาของพระเยซู การบันทึกของลูกาทำให้เราเห็นถึงประวัติศาสตร์ในแง่มุมมองวิถีการดำเนินชีวิตของคนยิวในเวลานั้นกับพระวิหาร ซึ่งแตกต่างจากอดีตมาก

Q1  คุณคิดว่า คำว่า “ค้าขาย” “ถ้ำของโจร” และ “นิเวศอธิษฐาน” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร จึงทำให้พระเยซูโกรธจนต้องขับไล่ผู้คนเหล่านั้น? (ดูมาระโก 11:15-19 ประกอบ)
Q2 คุณกำลังดำเนินชีวิตวันนี้เหมือนอยู่ใน “ถ้ำของโจร” หรืออยู่ใน “พระนิเวศของพระเจ้า”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *