สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2013

สูจิบัตร 21 เมษายน 2013

國語部程序表二○一三年四月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 21 เมษายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวาย :คุณพรรณี/คุณพรพรรณา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณชนมน เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ราจะเข้ามาสรรเสริญ จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า สันติสุขของพระคริสต์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 13:22-27” คุณจันทร์ธี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระคริสต์นำหน้า”
เทศนา : ทางแคบ “มัทธิว 7:13-14” อ.แซมมิว ลี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พร้อมหรือยัง” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
:“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *