วันอังคารที่ 23 เมษายน ฮีบรู 3:1-6 “ใหญ่กว่าโมเสส”

โมเสสถือได้ว่า เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง เพราะเป็นทั้งผู้ปลดปล่อยอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์  เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าและกระทำการอัศจรรย์ เป็นคนกลางที่เชื่อมระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล เป็นผู้ที่คอยต่อกรกับการกบฏของอิสราเอลในระหว่างการเดินวนเวียนกว่า 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร เป็นผู้ที่มองเห็นคนที่กบฏกับพระเจ้าค่อยๆ ตายลงตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้าย (ฮีบรู 3:7-19)

Q1  ผู้เขียนฮีบรูได้ให้เหตุผลอะไรที่ทำให้พระเยซูใหญ่กว่าโมเสส? (ดูข้อ 6 และ ฟีลิปปี 2:5-11 ประกอบ)
Q2 คุณจะเลียนแบบความสัตย์ซื่อของพระเยซูในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *