วันพุธที่ 15 พฤษภาคม สดุดี 97:1-12 “เยโฮวาห์ เอลยอน” Jehovah Elyon

พระนามที่สิบเอ็ดที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์ เอลยอน” Jehovah Elyon  หมายถึง พระเจ้าผู้สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับบัญญัติ 10 ประการ ข้อแรกที่สั่งไว้ว่า “อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” อพยพ 20:3  เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียว ไม่มีพระใดที่สูงส่งกว่าพระองค์

Q1  ผู้เขียนสดุดีได้บรรยายถึงความยิ่งใหญ่ ความเป็นที่สุดของพระเจ้าไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 1, 5, 7, 9, 12 ประกอบ)
Q2  ลองสำรวจดูว่า คุณยังมีรูปเคารพใดบ้างในชีวิต ที่คุณให้มาเป็นที่หนึ่งแทนที่พระเจ้าในชีวิตของคุณ (อาจจะเป็นความสำเร็จ ความร่ำรวย การงาน ความรู้ ความรัก หรือแม้แต่ครอบครัว ฯลฯ)  อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณให้วางพระองค์ไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *