สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2013

สูจิบัตร 26 พฤษภาคม 2013

國語部程序表二○一三年五月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2013  เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณภัทรพร/คุณดวงพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
บัญญัติรัก หมดทั้งชีวิต ผู้เป็นความหวัง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: 1 ยอห์น 4:7-14” คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราขอนมัสการพระองค์”
เทศนา : การเกลี่ยดชังพี่น้อง “1 ยอห์น 2:7-11” คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “นับพระพร”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *