สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2013

สูจิบัตร 30 มิถุนายน 2013

國語部程序表二○一三年六月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 30 มิถุนายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพรพรรณา/คุณวรรณิษา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: โดยอำนาจความรักพระองค์ พระเจ้าดีต่อฉัน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: มัทธิว 6:25-34”  คุณอุรัชนี
พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณพระเจ้า”
เทศนา : การหนุนน้ำใจ “1 ยอห์น 2:12-17” คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “มีสหายเลิศคือพระเยซู”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *