วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 1:18-25 “ปัญญาของพระเจ้า”

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งความรู้ เป็นช่วงเวลาของข่าวสารข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ และผู้คนต่างก็แสวงหาความรู้ โดยเฉพาะความรู้แบบสำเร็จรูป ความรู้แบบ How to ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข โดยลืมไปว่า ความรู้หรือสติปัญญาที่แท้จริงนั้นจะต้องทำให้ชีวิตมีความสุขจากภายใน ไม่ใช่ภายนอก

Q1  ปัญญาของพระเจ้าที่เปาโลพูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้คืออะไร? ต่างจากปัญญาของโลกนี้อย่างไร?
Q2  “พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *