สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2013

สูจิบัตร 7 กรกฎาคม 2013

國語部程序表二○一三年七月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :   คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณจ้าวจงห้าว คุณโจวหลงเหอ คุณหยางหงจี
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณวรรณิษา/คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฉวีวรรณ นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเยซูผู้งามเลิศ แล้วแต่พระองค์เจ้า จงทูลพระเยซู
ใคร่ครวญพระวจนะ : “อิสยาห์ 49:8”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ผู้วินิจฉัย 11:4-11” คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย “I’ll go in the strength of the Lord”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : “บทเรียนจากชีวิตของ เยฟธาห์”  (ผู้วินิจฉัย 10:6-12:7)  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :    “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณหลี่ชิวลี่
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *