สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013

สูจิบัตร 28 ก.ค. 2013

國語部程序表二○一三年七月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร/คุณพรพิมล
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราจะสร้างประชากร โดยอำนาจความรักพระองค์ อยู่ในพระทัยพระองค์ ชั่วชีวี
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: 1 ยอห์น 3:11-18”  คุณวรทัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้าผจญทุกสิ่ง”
เทศนา : จงรักกันและกัน “1 ยอห์น 3:11-18” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *