สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2013

สูจิบัตร 25 สิงหาคม 2013

國語部程序表二○一三年八月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 25 สิงหาคม ค.ศ. 2013  เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวศินี/คุณมนัสวี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณวรรณิษาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เปลี่ยน ฉันได้วางใจในพระเจ้า เวลานี้ พระสิริ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: มิทธิว 6:16-18”  คุณนฤมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า”
เทศนา : การถืออดอาหาร “มัทธิว 6:16-18”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้ายิ่งใหญ่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *