วันพุธที่ 28 สิงหาคม 1 โครินธ์ 11:17-34 “พิธีมหาสนิท”

พิธีมหาสนิทเป็นหนึ่งในสองพิธีที่สำคัญของคริสเตียนนอกเหนือจากบัพติสมา พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ริเริ่มพิธีนี้ในระหว่างมื้ออาหารในห้องชั้นบน ก่อนที่พระองค์จะถูกจับและตรึงที่ไม้กางเขน พิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่พระเจ้าตั้งไว้สำหรับผู้เชื่อที่จะได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้า เพื่อระลึกถึงความรักการเสียสละของพระเยซูเพื่อเราทั้งหลายผู้เป็นคนบาป และเราที่เป็นคริสเตียนจะประกอบพิธีนี้จนกว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมา แต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ทำให้เกิดการแตกแยก และความวุ่นวาย

Q1  ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีมหาสนิทคือ? (ดูข้อ 21, 33, 34 ประกอบ)
Q2 เป้าหมายของพิธีมหาสนิท คือ “การระลึกถึงพระเยซูคริสต์” (ข้อ 24, 25) ความจริงของพระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยให้คุณรับมหาสนิทอย่างมีความหมายได้อย่างไร? ถ้าคุณยังไม่มีส่วนรับมหาสนิท ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะตัดสินใจรับบัพติสมา เพื่อจะมีส่วนร่วมในพิธีมหาสนิทร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *