วันอังคารที่ 17 กันยายน ลูกา 10:25-37 “เจ้าปัญหา”

ในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ บางครั้งเราก็เจอกับคนที่สนใจ และตั้งใจฟัง แต่บางครั้งเราก็เจอกับคนที่อยากจะลองดี อยากจะทดสอบ หรือถกเถียงเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน จนเราอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่าย และมีความคิดว่า ช่างมันเถอะ อย่าไปสนใจคนเหล่านี้เลย ฉันทำหน้าที่ของฉันเรียบร้อยแล้ว พระเยซูก็ไม่แตกต่างอะไรกับเรา พระองค์เองก็เจอกับบาเรียน (ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมบัญญัติ) ที่อยากจะลองดี (ข้อ 25) อยากจะทดสอบว่า เรื่องชีวิตนิรันดร์ (ความรอด) แต่พระเยซูก็ยังตอบสนองคำถามและข้อแก้ตัว (ข้อ 29) ของบาเรียนเป็นอย่างดี และบอกคำตอบว่า ทำอย่างไรบาเรียนจึงได้รับชีวิตนิรันดร์ (37)

Q1  พระเยซูมีท่าทีอย่างไรต่อการทดลองของบาเรียน และพระองค์ทรงใช้วิธีการอย่างไรในการตอบคำถามของเขา? (ดูข้อ 28, 38 ประกอบ สำหรับท่าที และดูข้อ 26, 30-35 ประกอบ สำหรับวิธีการ)
Q2  ท่าทีในใจและวิธีการของพระเยซูช่วยให้คุณรับมือกับคนที่อาจจะเข้ามาท้าทายหรือทดสอบเรื่องราวของพระเจ้ากับคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *