สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2013

สูจิบัตร 29 กันยายน 2013

國語部程序表二○一三年九月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 กันยายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรทัย/คุณณิชา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรีรัตน์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ : โรม 12:1-2
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เมื่อเจ้ายกชูมือสรรเสริญ ข้าเพ่งมองพระองค์ สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: 1 เปโตร 1:13-21” คุณรพีพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรีรัตน์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์”
เทศนา : จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง “เอเฟซัส 5:1-14” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ส่องสว่าง” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *