วันอังคารที่ 22 ตุลาคม มาระโก 1:1-8 “ยอห์นผู้ให้บัพติศมา”

พระคัมภีร์บันทึกว่า ยอห์นเติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร รอเวลาที่พระเจ้ากำหนด (ลูกา 1:80) คือในปีที่ 15 ในรัชากาลของทิเบอัส ซีซาร์ ปอนทิอัสปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย และเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี ยอห์นได้ออกมาประกาศบริเวณลุ่มแม่น้ำจอร์แดน เรียกร้องให้ประชาชนกลับใจเสียใหม่ และรับบัพติศมา เพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดยกความผิดบาปเสีย (ลูกา 3:1-3)

Q1 การปรากฏตัวของยอห์นสอดคล้องกับคำพยากรณ์ของอิสยาห์ (ข้อ 2-3) อย่างไร? และประชาชนตอบสนองต่อการประกาศของยอห์นอย่างไร? (ดูข้อ 5 ประกอบ)
Q2 ยอห์นทำหน้าที่เหมือนกับรถนำขบวนของกษัตริย์ที่ประกาศให้ทุกคนรู้ล่วงหน้าว่า กษัตริย์กำลังจะเดินทางผ่านมาทางนี้ เพื่อทุกคนจะได้เตรียมตัวต้อนรับ คุณจะทำหน้าที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมา และพิพากษาโลกใบนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *