สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013

สูจิบัตร 27 ตุลาคม 2013

國語部程序表二○一三年十月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 ตุลาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสุมล/คุณณิชา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:สรรเสริญพระเยซู ทุกวันเวลา ชั่วชีวี อยู่ในพระทัยพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: ลูกา 16:10-15” คุณฑิฆัมพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”
เทศนา : ท่าทีต่อเงินทอง “มัทธิว 6:19-21; 24”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เปลี่ยน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *