วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน เอเฟซัส 5:15-21 “คนมีปัญญา”

เมื่อเปาโลพูดถึง “อย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” เปาโลไม่ได้กำลังเน้นเรื่องการห้ามดื่มเหล้า แต่กำลังเน้นเรื่องของการระมัดระวังในการดำเนินชีวิต แทนที่จะดำเนินชีวิตเหมือนคนเมาที่ไม่มีสติ ก็ให้ดำเนินชีวิตภายใต้การดูแลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เต็มไปด้วยสติปัญญา มีความรู้ และความเข้าใจ รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

Q1  คุณคิดว่า เปาโลอยากให้พี่น้องคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสดำเนินชีวิตแบบคนมีปัญญาเฉพาะวันอาทิตย์ หรือทุกวันในชีวิต? เพราะเหตุใด? (ข้อ 15-16)
Q2  จากข้อ 17 ที่ว่า “เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร” อะไรคือสิ่งที่เป็นความโง่เขลาในชีวิตของคุณ และอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *