วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน มาระโก 12:30 “หมดตัวหมดหัวใจ”

“และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
ด้วยสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ จนคุณสามารถที่จะจดจำข้อความทั้งหมดได้ พระคัมภีร์ข้อนี้สอนอะไรเกี่ยวกับ “การอุทิศตน” และ “การยอมจำนน” บ้าง?
Q2  คุณจะอนุญาตให้ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เกิดผลในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *