สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013

สูจิบัตร 24 พฤศจิกายน 2013

國語部程序表 二○一三年十一月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ : เอเฟซัส 5:21”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สรรเสริญแด่พระเจ้า แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ ดอกไม้ทุ่งนา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: เอเฟซัส 5:15-21” คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า”
เทศนา : บทบาททางสังคม “เอเฟซัส 6:1-9” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เริ่มให้ถูก”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *