สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2013

สูจิบัตร 1 ธันวาคม 2013

國語部程序表二○一三年十二月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 ธันวาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณเจินเข่อเหริน
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณฉุงลี่หวา คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม :  คุณสุมล/คุณรพีพรรณนมัสการด้วยเพลงสั้น : ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ เพราะพระองค์ทรงอยู่
ใคร่ครวญพระวจนะ : “ฮีบรู 12:14”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 13:6-9” คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Gloria In Excelsis Deo”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า”
เทศนา : “รู้จักต้นไม้จากผลของมัน” (มัทธิว 7:15-20) อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :  “เมื่อข้าเพ่งดูกางเขนประหลาด” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณหลี่ชิวลี่
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *