สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2013

สูจิบัตร 7 ธันวาคม 2013

國語部程序表 二○一三年十二月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันเสาร์ที่
: 7 ธันวาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 19:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณชูพรรณ/คุณดวงพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณพรพรรณาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเยซูชนะ ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง ราชาแห่งดวงใจ เพียงผู้เดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 6:10-20” คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระผู้เลิศ”
เทศนา : สงครามฝ่ายวิญาณ “เอเฟซัส 6:10-20” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคุณพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *