สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2013

สูจิบัตร 15 ธันวาคม 2013

國語部程序表二○一三年十二月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันอาทิตย์ที่
: 15 ธันวาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณอรวรรณ/คุณวรทัย
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง ยามราตรีศรีหรรษา ขอเชิญท่านผู้วางใจ จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 9:2-7” คุณสิริพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก”
เทศนา : ความมั่นใจในความรอด “1 ยอห์น 5:13-21”  อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :   “แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *